top of page

Všeobecné obchodní podmínky

MEMORIX s.r.o. – eshop

Článek 1 - Obecná ustanovení

1.1. Provozovatelem tohoto webu a poskytovatelem služeb na tomto webu je společnost MEMORIX s.r.o., IČ: 04527038, se sídlem Plzeňská 1270/97, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 248620 (dále též jen „provozovatel" či „prodávající“). Užitím těchto webových stránek a případně nákupem e-knih na těchto webových stránkách souhlasíte s Všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele (dále též jen „VOP"). Tyto VOP upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání služeb provozovatele poskytovaných prostřednictvím uživatelského rozhraní webové stránky www.memorix.cz  nebo samostatné aplikace na nich umístěných (dále též jen „web"). VOP dále upravují práva a povinnosti uživatelů při využívání webové stránky a další související právní vztahy. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy mezi provozovatelem a uživatelem, jejímž předmětem jsou e-knihy nabízené na webu. Odchylná ujednání kupní smlouvy, jsou-li smluvními stranami akceptována, mají přednost před ustanoveními těchto VOP.

1.2. Uživatelem (dále též jen „uživatel“ či „kupující“) služeb provozovatele může být jen právnická nebo fyzická osoba, která je plně svéprávná (v souladu s příslušnou právní úpravou v dané zemi), případně osoba nezletilá, avšak pouze se souhlasem svých zákonných zástupců a pod jejich dohledem.

1.3. Tyto VOP mohou být změněny jednostranným rozhodnutím provozovatele a jejich změna je účinná ode dne zveřejnění na webu. Uživatel bere na vědomí, že změna VOP mu nebude oznámena a je povinen se před každým využíváním služeb na tomto webu seznámit s aktuálním zněním VOP.

1.4. Za účelem vytvoření objednávky na tomto webu je uživatel povinen uvést přesné, správné a pravdivé údaje o své osobě. Vědomé uvedení nepravdivých, nesprávných či neúplných údajů může být postiženo podle příslušných právních předpisů a to včetně předpisů trestních.

Článek 2 - Autorská práva

2.1. Uživatel bere na vědomí, že obsah webu je chráněn předpisy na ochranu autorských práv a dalšími předpisy, kterými se řídí ochrana duševního vlastnictví. Uživatel není oprávněn rozmnožovat, kopírovat, distribuovat, prodávat, přenášet obsah webu, měnit, upravovat či jinak zasahovat do obsahu webu. Uživatel není oprávněn web užívat pro komerční účely, ani není oprávněn pro tyto účely obsah webu jakkoliv zpřístupňovat. Uživatel nesmí využívat automatizovaných procesů pro využívání obsahu tohoto webu.

2.2. Ochranné známky, obchodní označení, grafické prvky a design na webu tvoří duševní vlastnictví provozovatele a bez jeho předchozího písemného souhlasu nesmí být nikterak využívány.

2.3. Prostřednictvím webu může uživatel za úplatu získat právo užít autorské dílo. Všechna díla, která jsou na webu nabízena, jsou díly autorskými a jako taková jsou chráněna předpisy autorského práva.

2.4. Uživateli může být prostřednictvím webu autorské dílo zpřístupněno, a to formou stažení autorského díla. Stažením se rozumí úplatné zhotovení trvalé rozmnoženiny díla v elektronické podobě. Uživatel nesmí takto získanou rozmnoženinu díla užít jiným způsobem, než tím, ke kterému mu byla udělena licence a pouze v rozsahu stanoveném touto licencí. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se uvádí, že každou předmětnou licenci provozovatel poskytuje bez územního omezení, není-li výslovně pro daný případ uvedeno jinak.

Článek 3 - Nákup v e-shopu

3.1. Uživatel je oprávněn na základě objednávky nakupovat díla formou stažení díla z webu. Stažením díla získá uživatel rozmnoženinu díla v elektronické podobě, a to za úplatu, která je stanovena u příslušného díla. Uživatel může nakládat s rozmnoženinou díla dle platného a účinného znění autorského zákona.

3.2 Provozovatel na tomto webu nabízí výlučně takové zboží, které je distribuováno pouze elektronicky (zejména e-mailem, odkazem ke stažení atd.) a nezakládá nárok na dodání fyzických nosičů. Po úhradě digitálního zboží je uživateli na jím uvedený e-mail odeslán odkaz pro jednorázové stažení rozmnoženiny díla. Doručení digitálního produktu kupujícímu na zadaný e-mail zakládá domněnku rozbalení zboží, kdy je porušen původní obal dle §1837 písmeno h) Občanského zákoníku.

3.3. Cena díla je konečná včetně příslušné daně z přidané hodnoty a je uvedena vždy u objednávaného díla.

3.4. Cena může být uhrazena prostřednictvím Platebního systému GoPay. Smlouva je uzavřena okamžikem úhrady příslušné ceny prostřednictvím Platebního systému GoPay a nejdříve tímto okamžikem získá uživatel právo rozmnoženinu stáhnout.

3.5. Uživatel uhradí cenu díla nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byla prostřednictvím webu uskutečněna objednávka. V případě, že nebude v uvedené lhůtě platba provedena, objednávka bude poskytovatelem služby považována za zrušenou, s čímž uživatel výslovně souhlasí.

3.6. Uživatel je povinen si zkontrolovat svou objednávku a veškeré údaje v ní uvedené. Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé v důsledcích chyb či nesprávných údajů uvedených v objednávce.

 

 

Článek 4 - Odstoupení od smlouvy

4.1. Dle ust. § 1837 písm. l) občanského zákoníku nemůže spotřebitel odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

4.2. Kupující má možnost odstoupit od smlouvy pouze v případě, že kupujícímu nebylo ještě dodáno plnění v podobě doručení odkazu ke stažení. Dodání výše uvedeného plnění má obdobný efekt, jako porušení (rozbalení) originálního obalu programu. Tímto není dotčeno právo kupujícího na reklamaci zakoupeného zboží v případě nefunkčnosti zaslaného odkazu. 

4.3 Provozovatel je oprávněný odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží anebo tak závažné změny, které znemožnily plnění povinností provozovatele z kupní smlouvy, anebo z důvodů vyšší moci, anebo když ani při vynaložení veškerého úsilí, které může být od něho spravedlivě požadováno, není schopný dodat zboží kupujícímu ve lhůtě anebo v ceně, která byla v kupní smlouvě sjednána. Provozovatel je povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat kupujícího a vrátit mu veškerá peněžitá plnění, která dosud v rámci kupní smlouvy realizoval.

4.4. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy nebo její části také v případě zjevné slovní nebo číselné chyby v ceně zboží (tj. cena je zjevně jiná než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou slovní nebo číselnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení číslic, zjevně nízká cena zboží, a jiné zjevné chyby v psaní. V takovém případě bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Článek 5 – Vadné plnění a reklamace

5.1. Provozovatel odpovídá za to, že zboží má při převzetí stanovené nebo ujednané vlastnosti, nemá vady a vyhovuje požadavkům právních předpisů. Nesplňuje-li zboží uvedené podmínky, zejména obsahuje-li datový soubor jinou e-knihu než jakou si uživatel zakoupil nebo je-li datový soubor e-knihy neúplný, poškozený nebo nečitelný v kompatibilních zařízeních, má uživatel právo na reklamaci zboží a její vyřízení dle obecně závazných právních předpisů upravujících uplatnění práv z vadného plnění a jejich vyřízení. O reklamaci je povinen uživatel vyrozumět provozovatele bezodkladně prostřednictvím zaslání e-mailu na adresu ebook@memorix.cz. Informace o reklamaci musí obsahovat alespoň číslo objednávky, název zakoupeného zboží a popis zjištěných vad.

5.2. Provozovatel rozhodne o způsobu, jakým bude reklamace vyřízena, a to do 7 dnů od prokazatelného doručení reklamace. Oprávněná reklamace bude provozovatelem vyřízena do 30 dnů. 

5.3. Uživatel svou objednávkou souhlasí, aby s poskytováním plnění bylo započato okamžitě, a tedy plnění je poskytnuto ze strany provozovatele obratem po připsání příslušné platby. Uživatel bere na vědomí, že je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku, než bylo započato s plněním ze strany poskytovatele.

Článek 6 - Licenční podmínky

6.1. Úhradou ceny díla získá uživatel oprávnění užít dílo a uložit jeho rozmnoženinu na paměťové médium. Uživatel je oprávněn rozmnoženinu díla užít pouze pro svou osobní potřebu, nesmí rozmnoženinu díla ani její část žádným způsobem dále rozšiřovat, tisknout, pronajímat, půjčovat, vystavovat, sdělovat veřejnosti, či jakkoliv poskytovat třetím osobám a to jak za úplatu, tak i bezplatně. Uživatel není oprávněn dílo měnit, či jinak do něj zasahovat anebo jej spojovat s dílem jiným. Uživatel není oprávněn dílo překládat ani převádět do jiné formy, např. knižní.

6.2. Uživatel není oprávněn zasahovat do technických prostředků, které chrání dílo, případně omezují rozsah jeho užití. Uživatel také není oprávněn jakkoliv testovat či zkoušet technické zabezpečení díla. Uživatel nesmí obcházet technické prostředky zabezpečující dílo. Jakékoliv narušení technických prostředků je zásahem do autorského práva a bude postiženo podle příslušných právních předpisů.

Článek 7 - Technické podmínky

7.1. Uživatel bere na vědomí, že čtení e-knih je podmíněno existencí konkrétního software a hardware. Provozovatel není odpovědný za nemožnost stažení díla způsobené nedostatečným technickým a softwarovým vybavením uživatele k jeho stažení a není povinen v takovém případě uživateli refundovat již provedenou platbu. U každého díla je na webu dostupná ukázka k volnému stažení, aby uživatel mohl kompatibilitu svého zařízení předem ověřit.

7.2. Provozovatel zabezpečuje svůj web proti neoprávněným zásahům třetích osob, proti virovým útokům apod. Avšak uživatel bere na vědomí, že je povinen mít řádně zabezpečen svůj PC, případně jiné technické zařízení, na které rozmnoženinu díla ukládá a provozovatel neodpovídá za škodu, která uživateli vznikla v důsledku neoprávněného zásahu třetí osoby.

7.3. Uživatel není oprávněn zkoušet či zkoumat a testovat zabezpečení webu, ani prolamovat technické zabezpečovací prostředky webu. Uživatel dále není oprávněn užívat automatizované systémy pro stahování dat z webu či sledování webu nebo jiných uživatelů webu. Uživatel nesmí jakkoliv reprodukovat či zneužívat procesy k monitorování obsahu webu. Uživatel nesmí zasahovat technickými prostředky do webu za účelem jeho přetížení, zaplavení, či odepření funkčnosti.

7.4. Porušení webu, narušení jeho obsahu bezpečnosti, či funkčnosti nebo pokusy o tyto neoprávněné zásahy budou považovány za porušení právních předpisů a řešeny příslušnou cestou, s tím, že provozovatel je oprávněn takovémuto uživateli technicky zamezit v dalším využívání webu.

Článek 8 - Ochrana osobních údajů

8.1. Uživatel odesláním objednávky dává provozovateli souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, kontaktní adresa, e-mail, telefon, a to na dobu neurčitou.

8.2. Správcem osobních údajů je provozovatel. Ochrana osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Společnost MEMORIX s.r.o. je vedena u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00064259.

8.3. Uživatel je povinen uvádět údaje správně, pravdivě a úplně a je povinen bez zbytečného odkladu provozovatele informovat o jejich změně.

8.4. Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě a provozovatel je oprávněn zpracováním osobních údajů pověřit třetí osobu.

8.5. Nezvolí-li uživatel jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení uživateli na jeho e-mailovou adresu.

8.6. Uživatel dále souhlasí se zpracováním údajů o jeho vzdělání (univerzitě, stupni dosaženého vzdělání), pokud tyto údaje při objednávce uvedl.

8.7. Uživatel má právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat a to písemně na e-mailovou adresu ebook@memorix.cz.

Článek 9 - Závěrečná ustanovení

9.1. Smluvní strany si tímto výslovně sjednávají, že právní vztah mezi provozovatelem a uživatelem se řídí českým právem, zejména autorským zákonem a občanským zákoníkem v účinném znění. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto VOP neplatným, nebo neúčinným, nemá tato neplatnost nebo neúčinnost vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení VOP.

9.2. Provozovatel je oprávněn přerušit či dočasně pozastavit jakoukoliv službu poskytovanou prostřednictvím webu. Provozovatel v žádném případě neodpovídá uživateli za jakoukoliv škodu způsobenou dočasnou či trvalou nedostupností webu nebo některé jeho aplikace.

9.3. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyslovuje souhlas s těmito obchodními podmínkami a potvrzuje, že se s nimi před uzavřením kupní smlouvy náležitě seznámil. Kupující dále potvrzuje, že v obchodních podmínkách všem ustanovením porozuměl a neshledal žádné nejasnosti.

9.4. V případě, že dojde mezi provozovatelem a uživatelem, který je zároveň spotřebitelem ve smyslu příslušných obecně závazných právních předpisů, ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“

            

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1. 7. 2016

Store Policies: Store Policies
bottom of page